Start Nauka Nowy komentarz o przygotowaniu do przestępstwa: 93 praktyczne akapity

Nowy komentarz o przygotowaniu do przestępstwa: 93 praktyczne akapity

przez Dogmaty Karnisty

Komentarz do art. 1–116 k.k., pierwszy z serii trzech tomów, liczy ponad 2000 stron i został wydany w dwóch częściach (dwie książki składające się łącznie na pierwszy tom mają po 928 i 1096 stron). Jest to praca zbiorowa 19 autorów związanych z Katedrą Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Począwszy od 2016 r. redaktorami komentarza są profesorowie Andrzej Zoll i Włodzimierz Wróbel (poprzednio prof. Zoll). Stan prawny publikacji to 1 sierpnia 2016 r.

Zobacz najnowsze wydanie „krakowskiego” komentarza do części ogólnej Kodeksu karnego.

Aktualna wersja komentarza znacznie różni się wyglądem od swoich poprzedniczek: ma większy format (B5 zamiast A5), zmienioną szatę graficzną okładki i inny układ graficzny wnętrza, a także nową numerację tez.

Moim zadaniem było skomentowanie art. 16 i 17 k.k., czyli przepisów charakteryzujących przygotowanie do przestępstwa. Wybór nie był przypadkowy: na początku tego roku wydałem monografię poświęconą właśnie przygotowaniu do przestępstwa. Plusem tej sytuacji było niewątpliwie to, że mogłem pisać o czymś, na czym się znam; minusem była konieczność pilnowania się, by nie popełnić autoplagiatu.

Koniec końców napisanie komentarza bez kopiowania fragmentów monografii nie było zadaniem trudnym, a to z uwagi na odmienne przeznaczenie i charakter publikacji komentarzowej, która nie powinna być teoretycznym studium nad poszczególnymi instytucjami prawa karnego. Dlatego w komentarzu znajduje się przede wszystkim więcej analiz orzecznictwa oraz więcej konkretnych tez związanych ze stosowaniem przepisów w praktyce.

Poniżej przedstawiam szczegółowy spis treści komentarza do art. 16 i 17 k.k. Numery przy tytułach poszczególnych zagadnień odpowiadają numerom tez w komentarzu.

Artykuł 16

1. Uwagi wprowadzające

1. Instytucja przygotowania
2. Norma sankcjonowana dla czynności przygotowawczych
3. Charakter prawny definicji treściowej
4. Dyrektywalny charakter definicji treściowej
5. Charakter prawny definicji zakresowej
6. Egzemplifikująco-wyjaśniająca funkcja definicji zakresowej

2. Definicja przygotowania do przestępstwa (art. 16 § 1 zdanie pierwsze)

7. Cel popełnienia przestępstwa
8. Przygotowanie jako przestępstwo kierunkowe
9. Cel popełnienia przestępstwa jako determinanta bezprawności czynu
10. Wymóg zamiaru bezpośredniego
11. Ustalanie strony podmiotowej
12. Warunki wejścia w fazę usiłowania
13. Wymóg podjęcia czynności
14. Wieloczynnościowy charakter przygotowania
15. Wieloczynnościowy charakter przygotowania w orzecznictwie Sądu Najwyższego
16. Wieloczynnościowy charakter przygotowania a zarzut rażącego naruszenia prawa materialnego (orzecznictwo)
17. Minimalne wymogi ustawowych znamion przygotowania do przestępstwa
18. Nietożsamość czynu polegającego na przygotowaniu i usiłowaniu
19. Proces decyzyjny sprawcy przygotowania
20. Wymóg udolności czynności przygotowawczych
21. Niekaralność przygotowania nieudolnego

3. Przykładowe czynności przygotowawcze (art. 16 § 1 zdanie drugie)

22. Metoda analizy definicji zakresowej
23. Znaczenie wejścia w porozumienie
24. Wymóg symetryczności wchodzenia w porozumienie
25. Wymóg wejścia w porozumienie co do wspólnego wykonania czynu zabronionego
26. Wejście w porozumienie a nawiązywanie kontaktu
27. Elementy porozumienia
28. Określoność treści porozumienia
29. Minimalne wymogi realizacji znamienia wejścia w porozumienie
30. Kształtowanie się porozumienia (orzecznictwo)
31. Uzyskanie lub przysposobienie środków
32. Zbieranie informacji
33. Zbieranie informacji o dilerze narkotykowym (orzecznictwo)
34. Zbieranie informacji a usiłowanie (orzecznictwo)
35. Zbieranie informacji a nawiązywanie kontaktu z inną osobą (orzecznictwo)
36. Sporządzenie planu działania
37. Nawiązywanie kontaktu z inną osobą
38. Przybycie sprawcy na miejsce planowanego zdarzenia
39. Przybycie na miejsce zdarzenia a usiłowanie (orzecznictwo)
40. Ukrycie się w zasadzce bądź czatowanie na ofiarę
41. Przyjście pod dom ofiary jako przygotowanie (orzecznictwo)
42. Oczekiwanie w zasadzce na ofiarę, która nie nadchodzi (orzecznictwo)
43. Oczekiwanie w ukryciu na ofiarę, która nie nadeszła (orzecznictwo)
44. Próba dostarczenia narkotyku jako przygotowanie (orzecznictwo)
45. Podążanie na miejsce zdarzenia bądź śledzenie ofiary (orzecznictwo)
46. Przygotowanie a usiłowanie napadu na bank (orzecznictwo)
47. Przygotowanie a usiłowanie wzięcia udziału w pobiciu (orzecznictwo)
48. Katalog przykładowych czynności przygotowawczych

4. Karalność przygotowania do przestępstwa (art. 16 § 2)

49. Charakter prawny klauzuli z art. 16 § 2 k.k.
50. Szeroka odmiana karalnego przygotowania
51. Wymogi dowodowe w wypadku przygotowania
52. Wąska odmiana karalnego przygotowania
53. Przykłady karalnych czynności przygotowawczych
54. Art. 200a k.k. jako karalna czynność przygotowawcza
55. Zakaz rozszerzającej wykładni znamion usiłowania

5. Zagadnienia szczegółowe

56. Przygotowanie a jednoczynowy zbieg przepisów
57. Pochód przestępstwa jako czyn ciągły
58. Brak odpowiedzialności za przedpole czynu ciągłego
59. Wpływ czynności przygotowawczych na wymiar kary za dokonanie
60. Krzyżowanie się przygotowania i współdziałania
61. Kontakt sprawcy z bezpośrednim wykonawcą czynu
62. Kontakt z inną osobą a sprawstwo kierownicze (orzecznictwo)
63. Krzyżowanie się przygotowania z pomocnictwem i podżeganiem
64. Niemożliwość jednoczynowego przygotowania i podżegania tej samej osoby do tego samego przestępstwa (orzecznictwo)
65. Przygotowanie a podżeganie (orzecznictwo)
66. Niemożliwość usiłowania przygotowania
67. Niemożliwość usiłowania przestępstwa z art. 298 § 1 k.k.
68. Nieudolność przygotowania a problem prowokacji
69. Art. 258 § 1 k.k. jako pseudoprzygotowanie
70. Przygotowanie do przestępstwa jako zamach uprawniający do obrony koniecznej
71. Przygotowanie do przestępstwa w obronie koniecznej
72. Wyłączenie odpowiedzialności karnej za przygotowanie
73. Status pokrzywdzonego przygotowaniem do przestępstwa

Artykuł 17

1. Uwagi wprowadzające

1. Charakter prawny czynnego żalu
2. Procesowe konsekwencje czynnego żalu (orzecznictwo)
3. Stosowanie art. 17 k.k. do szeroko i wąsko penalizowanych czynności przygotowawczych
4. Art. 17 k.k. jako lex generalis
5. Stosowanie art. 17 k.k. per analogiam do typów abstrakcyjnego zagrożenia

2. Dobrowolne odstąpienie od przygotowania

6. Porzucenie celu popełnienia przestępstwa
7. Warunki odstąpienia w wypadku wejścia w porozumienie
8. Szczególne warunki czynnego żalu
9. Odstąpienie do przygotowania a czynności dnia codziennego
10. Istotność starań zmierzających do zapobieżenia dokonaniu
11. Wejście w porozumienie a istotność starań (orzecznictwo)
12. Niekaralność uczestników porozumienia (orzecznictwo)
13. Zbieg art. 17 § 1 i art. 23 §1 k.k.
14. Dobrowolność odstąpienia
15. Subsydiarność przygotowania (art. 17 § 2 k.k.)


Foto: Dogmaty Karnisty

Podobne tematy

4 komentarze

anonim 20 października 2016 - 13:41

Czy według Pana artykuł 16 kodeksu karnego jest zbędny i powinien zostać usunięty ? Sporo krajów ma przepisy pozwalające na karanie przestępców za przygotowanie do dokonania niektórych przestępstw. Z listy zagadnień można mieć wrażenie, że tyle różnych sytuacji musi być zbadanych iż nie opłaca się karać za przygotowanie.

Reply
Mikołaj Małecki 20 października 2016 - 20:27

Art. 16 k.k. spełnia ważną funkcję – otóż jeśli mamy w miarę szczegółową definicję przygotowania, to w części szczególnej wystarczy napisać "Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w przepisie x, podlega karze…", aby było wiadomo, jakie są znamiona takiego czynu zabronionego. Innymi słowy, gdyby nie było art. 16, to w każdym przepisie z cz. szczególnej penalizującym przygotowanie w sposób szeroki i tak należałoby powtarzać treść art. 16 k.k. – inaczej taki typ byłby niedostatecznie określony i sprzeczny z Konstytucją. Tak więc uważam, że aktualne rozwiązanie czyni zadość technice legislacyjnej, w myśl której kwestie ogólne – wspólne dla wielu przepisów – reguluje się w cz. ogólnej Kodeksu karnego.

Reply
Anonimowy 28 października 2016 - 21:05

Czy nowy Komentarz będzie dostępny w niedługim czasie w systemie LEX?

Reply
Mikołaj Małecki 16 listopada 2016 - 23:02

Jest już dostępny! 🙂

Reply

Co o tym sądzisz?