Start Warsztat Drukuje się

Drukuje się

przez Dogmaty Karnisty

Konsultowałem dzisiaj z wydawcą ostatnie poprawki w mojej książce „Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna”. Uzgadnialiśmy również zawartość ostatniej strony okładki informującej, o czym jest książka. Moment wprowadzania ostatnich zmian w projekcie okładki dokumentuje poniższa fotografia.

Ekrany patrzą, co robi Mikołaj. Fot. M.M.

W celu wykonania zdjęcia musiałem zrobić porządek na biurku, co było dodatkową wartością dzisiejszego popołudnia. Summa summarum książka została właśnie skierowana do druku. Powinna ukazać się na początku lutego.

A na okładce będzie się znajdował następujący tekst:

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki przygotowania do przestępstwa na gruncie kodeksu karnego z 1997 r. Kompleksowo omówiono polską konstrukcję przygotowawczej formy stadialnej, posiłkując się ustaleniami z zakresu teorii prawa. Rozważania zmierzają od zagadnień modelowych do szczegółowej analizy obowiązujących przepisów. Wątki teoretyczne zostały zilustrowane wieloma przykładami. W rozważaniach uwzględniono rolę dewiacji semantycznych w prawidłowym odczytywaniu wypowiedzi językowych. Oprócz interpretacji obowiązujących przepisów przytoczono i krytycznie omówiono poglądy wyrażane w piśmiennictwie i orzecznictwie.

Publikacja zawiera tabelaryczny suplement charakteryzujący wybrane przepisy kodeksu karnego, a także specjalne zestawienie kluczowych tez. Każdy z pięciu rozdziałów pracy jest zamkniętą całością, którą można czytać niezależnie od pozostałych.

Opracowanie zainteresuje przedstawicieli nauki prawa karnego, prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, a studentom i aplikantom pomoże lepiej przygotować się do pracy w zawodach prawniczych.

„Zawarte w pracy ujęcie stanowić będzie przez lata jeden z podstawowych punktów odniesienia każdej dyskusji poświęconej przygotowaniu, postaciom stadialnym czy w ogóle formom popełnienia przestępstwa. Zmienność podejścia, harmoniczne powiązanie kwestii konstrukcyjnych z plastycznymi przykładami, sugestywność wywodu to bez wątpienia wielkie zalety pracy. Czytałem ją z przyjemnością, z żalem odkładając lekturę w celu wykonania innych czynności”.
Prof. dr hab. Piotr Kardas

Podobne tematy

Co o tym sądzisz?